REGULAMIN PŁYWALNI KRYTEJ

ul. ŻEROMSKIEGO 11, 81-198 KOSAKOWO

1.Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren Pływalni zapoznała się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i zobowiązała się do jego przestrzegania.

2.Pływalnia jest czynna od poniedziałku do niedzieli w godzinach 7.00 – 22.00, z wyjątkiem:

3.Na Pływalni odbywają się zajęcia zorganizowane i niezorganizowane zgodnie z regulaminem i ramowym rozkładem zajęć, a także imprezy rekreacyjne i zawody sportowe.

4.W godzinach zajęć szkolnych, treningowych, zawodów sportowych i innych zajęć zorganizowanych dostęp do Pływalni i jej urządzeń dla klientów uczestniczących w zajęciach niezorganizowanych jest ograniczony.

5.Wstęp na Pływalnię odbywa się  w cyklach co 45 minut na podstawie karnetów oraz biletów wg obowiązującego cennika i harmonogramu wejść.

Klient zobowiązany jest przybyć  co najmniej 15 minut przed godziną wejścia na Pływalnię.

6.Grupy zorganizowane są uprawnione do korzystania z Pływalni w ramach umów zawartych z Administratorem Obiektu.

7.Do przebywania na terenie Pływalni  upoważnia pasek transponderowy – chip otrzymany w kasie i noszony na ręku.

8.Korzystanie z Pływalni krytej możliwe jest tylko:

   9.Osobom przebywającym na terenie Pływalni zabrania się:

10.Zakaz wchodzenia na teren trybun oraz kas w stroju kąpielowym, jak również w okryciach wierzchnich:

11.Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających, nie będą wpuszczane na teren Pływalni.

12.Przed korzystaniem z szafki, zamykanej elektronicznie za pomocą chipa wydawanego w kasie, przed wejściem na teren płatny, należy dokładnie zapoznać się z instrukcją jej obsługi, szczególnie w zakresie zamykania i otwierania.

13.Za rzeczy pozostawione w szatni głównej PŁYWALNIA NIE ODPOWIADA.

14.Przed wyjściem z szatni na teren Pływalni należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta zgodnie z instrukcją. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szafkach ubraniowych – PŁYWALNIA NIE ODPOWIADA.

15.Po wyjściu z szatni basenowych klient powinien zwrócić chip oraz rozliczyć pobyt na terenie Pływalni.

16.W przypadku odmowy przez Klienta uiszczenia opłaty dodatkowej pracownicy Pływalni zobowiązani są do wezwania policji.

17.Przedmioty pozostawione w szafkach przez Klientów są zmagazynowane przez okres dwóch tygodni.

18.W przypadku pobytu na terenie Pływalni kompletu osób/ tj.48 osób/, kierownik zmiany ratowników jest zobowiązany ograniczyć wstęp ze względów bezpieczeństwa.

19.Klienci, korzystający z Pływalni obowiązani są do podporządkowania się poleceniom ratowników i obsługi obiektu, a także zachowania czystości i ciszy.

20.Dzieci do lat 13 mogą przebywać i korzystać z basenów wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Zabrania się pozostawiania na Pływalni bez nadzoru dzieci nie umiejących pływać.

21.Dzieci używające na co dzień pieluch, co najmniej do 3 roku życia, muszą posiadać na sobie jednorazowe pielucho majtki do kąpieli.

22.Osoby niepełnosprawne, których schorzenia uniemożliwiają kontrolowanie czynności fizjologicznych, nie mogą korzystać z usług Pływalni.

23.W przypadku sygnału alarmowego (przerywany dzwonek lub gwizdek ratownika) należy natychmiast opuścić teren Pływalni i podporządkować się poleceniom obsługi.

24.Ratownicy Pływalni mają prawo bezwzględnego egzekwowania przestrzegania Regulaminu Pływalni.

  1. Opiekun grupy zorganizowanej, zobowiązany jest do zapoznania uczestników z obowiązującym Regulaminem.

26.Dla sprawowania opieki nad dziećmi, wchodzącymi w grupie zorganizowanej, na każdych 15 osób, wchodzi obowiązkowo, bezpłatnie, jeden opiekun. Grupa bez wymaganej liczby opiekunów nie zostanie wpuszczona.

27.Za chipy powierzone uczestnikom grupy zorganizowanej, a także skutki zachowań podopiecznych odpowiada opiekun grupy.

28.Opiekun grupy zorganizowanej odpowiada za umycie się uczestników grupy pod natryskami i doprowadzenie ich, przed wejściem do wody, do kierownika zespołu ratowników w celu otrzymania instruktażu.

  1. Za bezpieczeństwo osób ćwiczących na basenie, całkowitą odpowiedzialność ponosi instruktor prowadzący zajęcia lub ratownik. W pomieszczeniach Pływalni za właściwe zachowanie grupy, odpowiedzialny jest opiekun.

30.Klienci indywidualni i grupy korzystające z pomocniczego sprzętu pływackiego i sprzętu do rekreacji, po zakończonych zajęciach, zobowiązani są do złożenia go w miejscu do tego wyznaczonym.

31.Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia Pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody, które wyrządziły. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich opiekunowie.

32.Wewnątrz obiektu Pływalni obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania. Fotografowanie i filmowanie w celach komercyjnych wymaga uprzedniej zgody kierownika obiektu.

33.Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

34.Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu Pływalni, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy również na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia. Usunięcie z Pływalni nie zwalnia z uiszczenia opłaty za pobyt.

35.Kierownictwo obiektu nie odpowiada za wypadki wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.

36.Wszelka działalność zarobkowa wewnątrz obiektu – w tym również udzielanie prywatnej nauki pływania za wynagrodzeniem, imprezy klubowe, sportowe i inne imprezy zespołowe, możliwe są wyłącznie za wiedzą i zgodą Kierownika obiektu potwierdzone na piśmie.

37.Dzieci do lat 5 korzystają z pływalni bezpłatnie.

38.Do prowadzenia zająć na pływalni uprawnieni są pracownicy obiektu  oraz osoby posiadające pisemną umowę z PUK „PEKO” sp. z o.o.

39.Grupa zorganizowana nie może liczyć więcej niż 15 osób na jedną osobę uprawniona do prowadzenia zajęć.

40.Grupy przedszkolne nie mogą liczyć więcej niż 10 osób na jednego opiekuna.

41.Za zachowanie i bezpieczeństwo członków grupy zorganizowanej odpowiada opiekun grupy.

42.Skargi i wnioski należy zgłaszać do Kierownika obiektu. Książka skarg i wniosków znajduje się w kasie obiektu.

43.Zabrania się oddawania kału, moczu , treści pokarmowej do wody na pływalni pod  grożbą obciążenia karą związaną z zamknięciem pływalni w wysokości 4000,00 pln brutto.

Ostatnia aktualizacja 31.07.2019